Καλέστε μας στο 2310 715 971 ή μέσω e-mail στο info@koinsepstoxos.gr

Δράσεις

Τεχνική Υποστήριξη σε Κ.Δ.Β.Μ. που υλοποιούν Ευρωπαϊκά Προγράμματα Training Voucher

Τεχνική Υποστήριξη σε Κ.Δ.Β.Μ. που υλοποιούν Ευρωπαϊκά Προγράμματα Training Voucher

Αντικείμενο των έργων αποτελεί η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης σε παρόχους για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης οι οποίες υλοποιούνται με το Σύστημα Επιταγών Κατάρτισης (Training Voucher).  Τα εν λόγω έργα εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση" και συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Αναλυτικότερα, οι υπηρεσίες που παρέχουμε σε παρόχους αφορούν τις δράσεις:

 • «Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας»
 • «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους Αιχμής»
 • «Κατάρτιση ωφελούμενων στο πλαίσιο των πράξεων “Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων”»

Ειδικότερα, οι υπηρεσίες μας αφορούν:

Α. Υπηρεσίες Υποστήριξης στον Τομέα της Οργάνωσης και Λειτουργίας των Παρόχων

 • Συμμετοχή στη προετοιμασία εγγράφων που αφορούν στη διαδικασία των έργων σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς
 • Παρακολούθηση και δημοσίευση των ανακοινώσεων και ενημερώσεων που αφορούν τα προγράμματα τόσο σε έντυπα μέσα όσο και στο διαδίκτυο
 • Συμμετοχή για την παροχή διευκρινήσεων και απαντήσεων σε ερωτήσεις –διευκρινήσεις κατά τη διάρκεια διενέργειας της ένταξης αλλά και μετά την ολοκλήρωση της
 • Καταχώριση απαιτούμενων στοιχείων των έργων στο ηλεκτρονικό σύστημα της δράσης
 • Συμμετοχή στη συγκέντρωση των πρακτικών, των Επιτροπών Διενέργειας και Αξιολόγησης, της Επιτροπής Προσφυγών και των Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργων καθώς και τη σύνταξη σε κάθε στάδιο του διαγωνισμού μέχρι και την οριστική παραλαβή του έργου του αντίστοιχου σχεδίου απόφασης
 • Συμμετοχή στη συγκέντρωση και φύλαξη όλου του σχετικού με τη διενέργεια διαγωνισμών υλικού
 • Τήρηση των σχετικών πληροφοριών των έργων  καθώς και έγκαιρη και έγκυρη διάθεση τους στον πάροχο
 • Κατάρτιση, συμμετοχή και έλεγχος στη διαμόρφωση των σχεδίων συμβάσεων και συμβατικών τευχών για την ανάθεση από τον εντολέα σε τρίτους, έργων εκτέλεσης προμηθειών και παροχής υπηρεσιών
 • Έλεγχος νομιμοποιητικών εγγράφων που προσκομίζονται από τους παρόχους στα πλαίσια υπογραφής των συμβάσεων
 • Προετοιμασία φακέλων που αποστέλλονται στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ για τον έλεγχο της νομιμότητας ή μη των υποβληθέντων σχεδίων συμβάσεων
 • Υποστήριξη στην ηλεκτρονική και φυσική διεκπεραίωση αλληλογραφίας, αρχειοθέτησης και τήρησης αρχείων και στοιχείων των συμβάσεων

Β. Υπηρεσίες Υποστήριξης στον Τομέα Οικονομικής Διαχείρισης

 • Υποστήριξη στην οικονομική παρακολούθηση των έργων (Συγκέντρωση και έλεγχος των απαραίτητων δικαιολογητικών για την πληρωμή τους)
 • Παροχή Υπηρεσιών Λογιστικής Διαχείρισης :  Έλεγχος των παραστατικών - Λογιστική καταχώρηση των παραστατικών -  Συμφωνίες τραπεζικών λογαριασμών -Αρχειοθέτηση ανά έργο -Λογιστικό & οικονομικό κλείσιμο των έργων
 • Συμμετοχή στους ελέγχους των έργων που διενεργούνται από αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες και απόδοση στους ελεγκτές των οικονομικών στοιχείων των έργων
 • Υποστήριξη στη διαδικασία κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων και αναφορών για την απόδοση τους σε τρίτους φορείς : Υπουργείο Εργασίας, ΕΥΕ/ΕΚΤ,ΙΝΣΕΤΕ-ΕΕΔΕ κ.α.
 • Έκδοση πληρωμών προμηθευτών & λοιπών συνεργατών
 • Συμμετοχή στη διεκπεραίωση των εργασιών (ΦΑΕ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΙΚΑ κ.α.)

 

Γ. Υπηρεσίες Υποστήριξης στον Τομέα Διαχειριστικής Υποστήριξης, Παρακολούθησης και Τεκμηρίωσης Έργων

 • Καταχώριση Στοιχείων, επικαιροποίηση και έλεγχο πληρότητας και ορθότητας των στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα των αντίστοιχων δράσεων καθώς και του παρόχου.
 • Διοικητική Υποστήριξη των στελεχών του Τομέα Διαχειριστικής Υποστήριξης, Παρακολούθησης και Τεκμηρίωσης Έργων , στην διεκπεραίωση εργασιών που αφορούν στις υποχρεώσεις τεκμηρίωσης και διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων έργων:
  • Υποστήριξη στη διαχείριση επικοινωνιών και αλληλογραφίας που αφορούν πάγιες αλλά και έκτακτες διαδικασίες διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων
  • Υποστήριξη στην ηλεκτρονική και φυσική διεκπεραίωση αλληλογραφίας, αρχειοθέτηση και τήρηση αρχείων και στοιχείων
  • Υποστήριξη στην παρακολούθηση και διεκπεραίωση των ενεργειών χρηματοδότησης και χρηματορροών του παρόχου
  • Υποστήριξη στην παρακολούθηση οικονομικών θεμάτων σχετικά με την χρηματοοικονομική πορεία των έργων και τη συλλογή στοιχείων και ενημέρωσης σχετικά με την τεκμηρίωση / πληροφορίες και την παροχή ευρύτερης υποστήριξης για την εκτέλεση των υποχρεώσεων των έργων

Ημερομηνία

20 Φεβρουαρίου 2019

Κατηγορίες

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Συλλογικής & Κοινωνικής Ωφέλειας

Δημοκρατίας 25, Δ.Κ. Γέφυρας, Δήμου Χαλκηδόνος, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 57011

Τηλ και Fax: 2310715971

Ε-mail: koinsepstoxos@gmail.com & info@koinsepstoxos.gr

Please publish modules in offcanvas position.